Regulamin

korzystania z „Porad prawnych online”

§ 1

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) przez adwokat Magdalenę Długosz – Kowalską Kancelaria Adwokacka w Częstochowie ul. Partyzantów 4/6 lok. 4, 42-200 Częstochowa wpisaną na listę ORA w Częstochowie pod numerem 403 oraz adwokata Rafała Kowalskiego Kancelaria Adwokacka w Częstochowie ul. Partyzantów 4/6 lok. 4, 42-200 Częstochowa wpisanego na listę ORA W Częstochowie pod numerem 351, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kancelarie, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z „Porad online” znajdujących się pod adresem www.kancelaria-kowalscy.pl

 2. Adwokat – adwokat Magdalena Długosz – Kowalska lub adwokat Rafał Kowalski

 3. Usługa – udzielenie porady prawnej drogą elektroniczną, sporządzanie opinii prawnych

§ 3

Klient korzystając z „Porad prawnych online” potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 4

 1. Klient, który chce uzyskać Usługę korzysta z zakładki „Porady online” znajdującej się na stronie internetowej pod adresem www.kancelaria-kowalscy.pl

 2. Klient chcący uzyskać Usługę przedstawia swoje zapytanie opisując w sposób jak najbardziej precyzyjny stan faktyczny oraz wypełnia formularz kontaktowy. Wymagane jest podanie przez Klienta adresu e-mail, który umożliwi Adwokatowi kontakt z Klientem.

 3. Adwokat najpóźniej w ciągu 48 godzin od złożenia przez Klienta zapytania udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy przedstawione przez Klienta zagadnienie leży w zakresie świadczonych przez niego usług oraz dokonuje wyceny i informuje o wynagrodzeniu za wykonanie Usługi wraz ze sposobem i terminem jego płatności.

 4. Adwokat w każdym czasie ma prawo do zadawania Klientowi pytań odnośnie przedstawionego zagadnienia i w razie konieczności wezwania go do uzupełnienia niezbędnych danych lub dokumentów.

 5. Termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej stosuje się do zapytań złożonych w dni powszednie od poniedziałku od godziny 8:00 do piątku do godziny 20:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 8:00. Termin nie biegnie ani nie rozpoczyna się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty.

 6. Przedstawienie Klientowi wyceny Usługi wraz z terminem jej wykonania stanowi ofertę wykonania Usługi przez Adwokata. Dokonanie przez Klienta płatności za Usługę jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i akceptacją wszystkich warunków w niej zawartych.

 7. Adwokat związany jest ofertą przez 5 dni roboczych licząc od dnia jej przedstawienia Klientowi. Brak płatności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty przez Klienta.

 8. Skutkiem przyjęcia oferty przez Klienta jest zawarcie umowy pomiędzy Adwokatem a Klientem, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.

 9. Usługa udzielana jest w formie pisemnej na adres email wskazany przez Klienta, w terminie do 2 do 5 dni od otrzymania potwierdzenia o dokonaniu przez Klienta wpłaty za pośrednictwem systemu dotpay.pl,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

 1. W razie szczególnej zawiłości sprawy lub konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu zagadnienia możliwe jest wydłużenie terminu wykonania Usługi wskazanego w ust. 9, o czym Klient jest informowany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Do obliczenia terminu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.

 2. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta niezwłocznie po wykonaniu Usługi Adwokat prześle Klientowi na adres pocztowy przez niego wskazany fakturę VAT za wykonaną Usługę.

§ 5

Klient zobowiązany jest do:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Adwokata

 2. podania danych niezbędnych do kontaktu z nim przez Adwokata

 3. wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania

 4. wykorzystania otrzymanej Usługi tylko na użytek własny.

§ 6

W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Adwokat niezwłocznie Klienta zawiadamia. Terminy wykonania usługi biegną od momentu usunięcia przeszkody przez Klienta.

§ 7

 1. Umową uważa się za wykonaną z chwilą zrealizowania Usługi przez Adwokata

 2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta przez Adwokata o wstrzymaniu wykonania Usługi.

 3. Do czasu wykonania umowy przez Adwokata Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Adwokata.

 4. W przypadku rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest uiszczenia wynagrodzenia odpowiadającego podjętym do tego czasu przez Adwokata czynnościom. O wysokości wynagrodzenia Adwokat informuje Klienta przesyłając wycenę dotychczasowych czynności na wskazany przez Klienta adres email.

 5. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Adwokat dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z potrąceniem kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 8

 1. Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji Usługi, celów ewidencyjnych oraz marketingowych Adwokata

 2. Przetwarzanie danych Klienta odbywa się za jego zgodą. Adwokat przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

§ 9

 1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Adwokata wskazany w § 1Regulaminu

 2. Adwokat rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Adwokat, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw

 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.kancelaria-kowalscy.pl i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie

 3. Adwokat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.kancelaria-kowalscy.pl . Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta

 4. Adwokat zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania „Porad online” o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej www.kancelaria-kowalscy.pl Zapytanie złożone przed datą zawieszenia „Porad online” będą realizowane zgodnie z Regulaminem

Porady prawne online, Adwokat Częstochowa